PDBO-Randstad

De PDBO-Randstad is een stichting waarin de afdelingen Orthopedagogiek van de Universiteiten Leiden, Utrecht en Amsterdam (VU en UvA) gezamenlijk een postmaster opleiding aanbieden die leidt tot de registratie Orthopedagoog-Generalist van de beroepsvereniging NVO.

De opleiding is NVO geaccrediteerd (AG 0601).
 


PERSBERICHT

De Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam gaat de BIG-opleiding tot orthopedagoog-generalist aanbieden

Per 1 januari 2020 gaat de RINO Groep namens de Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam de BIG-opleiding tot orthopedagoog-generalist aanbieden. Eerder dit jaar werd bij de Tweede Kamer een Aanpassingswet Wet zorg en dwang ingediend. Onderdeel van dit voorstel was om de orthopedagoog-generalist (OG) als registerberoep op te nemen in de Wet BIG.

De Koning heeft getekend
Op 17 oktober jl. is het besluit gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarmee wordt de orthopedagoog-generalist per 1 januari 2020 wettelijk opgenomen als Artikel 3 beroep in het BIG-register en kunnen orthopedagoog-generalisten zich registreren in de Wet BIG.

Voor personen die reeds vóór de inwerkingtreding van het besluit als orthopedagoog-generalist werken, is voorzien in een overgangsregeling (zie hiervoor Artikel 10).

Landelijke uitvoering door erkende opleidingsinstelling
De stichting Postdoctorale Beroepsopleiding Orthopedagogiek (PDBO) Randstad verzorgt al vanaf 2003 de opleiding tot orthopedagoog-generalist. Vanwege de opname van de orthopedagoog-generalist in het BIG-register als Artikel 3 beroep, heeft de PDBO Randstad contact gezocht met het bestuur van de PDO-GGZ Leiden/Rotterdam om te komen tot een vergaande samenwerking. Deze samenwerking omvat het aanbieden van de opleiding tot orthopedagoog-generalist, waarbij de bestuurs- en organisatiestructuur conform de andere basisberoepen (GZ-psycholoog en psychotherapeut) wordt ingericht.

Praktijkinstellingen uit het hele land kunnen zich voor de opleiding tot orthopedagoog-generalist aanmelden als praktijkopleidingsinstelling. Deze mogelijkheid is niet beperkt tot de regio Leiden/Rotterdam.

Paul Vedder, secretaris en penningsmeester van de stichting PDBO-Randstad: ‘Naast dat wij al vele jaren de OG-opleiding aanbieden, stimuleert de PDBO ook onderzoek en de verspreiding van informatie om bij te dragen aan de kwaliteit van het werk van orthopedagoog-generalisten en andere wetenschappelijk geschoolde beroepsbeoefenaren in het orthopedagogisch werkveld. Dit laatste blijven we doen, maar voor het eerst gaan we intensief samenwerken met de Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en de RINO Groep. Via deze samenwerking menen we ook in de toekomst een goede organisatiestructuur te realiseren voor de nieuwe opleiding inclusief een goede zorgstructuur voor de opleidelingen.'

Inspelen op de behoefte van het werkveld
De Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam is door het Ministerie van VWS aangewezen om de opleidingen voor de basisberoepen van Gz-Psycholoog en Psychotherapeut te verzorgen. Met de opname van de orthopedagoog-generalist in het BIG register ligt het voor de hand dat de Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam ook de OG-opleiding gaat aanbieden.

Guus Smeets, voorzitter van de Stichting PDO-GGZ: ‘De Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam heeft jarenlange ervaring met het opleiden van de BIG-beroepen in de psychologische hulpverlening en werkt daarbij intensief samen met een groot aantal praktijkinstellingen. Het bestuur van de Stichting en de vertegenwoordigers van de praktijkinstellingen hebben enthousiast gereageerd op het voorstel om de nieuwe opleiding bij de Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam onder te brengen. Bij de praktijkinstellingen bestaat er een duidelijke behoefte aan goed gekwalificeerde orthopedagogen die als regiebehandelaar kunnen optreden. Door de opleiding tot orthopedagoog-generalist op dezelfde manier in te richten als de andere BIG-opleidingen van de stichting en aan dezelfde strenge kwaliteitseisen en -controles te onderwerpen, kunnen we in deze vraag voorzien.’

Over de BIG-opleiding tot orthopedagoog-generalist
De RINO Groep is door de Stichting PDO/GGZ Leiden-Rotterdam gevraagd om de OG-opleiding in te bedden in de huidige bestuurs- en organisatiestructuur met aandacht voor het specifieke eigen karakter van de OG-opleiding. De hoofdopleider van de OG-opleiding is Katrien van de Vijfeijken, tevens plaatsvervangend hoofdopleider van de GZ-opleiding Kind en Jeugd. Zij is vanaf de start betrokken bij de OG-opleiding en de opname ervan als Artikel 3 beroep in de wet BIG.

Van de Vijfeijken: ‘De opleiding tot orthopedagoog-generalist leidt op tot een veelzijdige professional in opvoeding en ontwikkeling. Hierbij kan het gaan om kinderen of jongeren, om volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie en om ouders en andere betrokken beroepsopvoeders. De opleiding bestrijkt derhalve een breed vakgebied en er zijn diverse domeinen waarin kennis wordt opgedaan en toegepast, zoals onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie’.

De start maanden van de groepen zijn als volgt: februari Leiden en september Amsterdam.