Algemene voorwaarden PDBO Randstad

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen de PDBO-Randstad en een opdrachtgever waarop de PDBO Randstad deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Offertes

Algemeen
De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


Voor opleidingen en cursussen met selectiecriteria

 • De opdrachtgever schrijft zich in voor een opleiding of cursus door het invullen, ondertekenen en opsturen van een inschrijfformulier online of per post.
 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt de PDBO Randstad een bevestiging.
 • Direct na het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum van de betreffende opleiding/cursus ontvangt opdrachtgever bericht over de datum en tijd voor een selectiegesprek.
 • Op basis van de toelatingscriteria, de mogelijke kandidaten voor de opleiding en de dooruit voortvloeiende samenstelling van de opleidingsgroep, vindt wel of geen toelating tot de opleiding plaats.
 • Direct na het laatste selectiegesprek worden de opdrachtgevers schriftelijk op de hoogte gebracht van wel of niet toegelaten te zijn tot de opleiding.
 • Tevens ontvangt opdrachtgever die toegelaten is een acceptatieformulier met daarin de voorwaarden en eisen voor toelating tot de opleiding.
 • De opdrachtgever ontvangt tevens een factuur op naam, die vóór de start van de opleiding/cursus voldaan dient te zijn.
 • Circa drie weken voor aanvang van de opleiding/cursus krijgt opdrachtgever een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst en nadere informatie.

Alle offertes van de PDBO Randstad zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De PDBO Randstad kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de PDBO Randstad daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de PDBO Randstad anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht de PDBO Randstad niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Door de PDBO Randstad

De PDBO Randstad is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • er naar het oordeel van de PDBO Randstad onvoldoende geschikte inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus of training
 • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
 • na het sluiten van de overeenkomst de PDBO Randstad ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
 • indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van de PDBO Randstad kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen


Door de opdrachtgever

Wettelijke bedenktermijn

Gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst in de vorm van een aangetekend schrijven zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de opdrachtgever reeds is begonnen.


Voor opleidingen en cursussen met open inschrijving

 • Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel. 
 • Bij annulering tot 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus brengt de PDBO Randstad de opdrachtgever € 75,00 administratiekosten in rekening. 
 • Bij annulering binnen 5 weken voor het begin van de opleiding/cursus of tijdens de opleiding/cursus is de opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.
 • Indien de opdrachtgever annuleert binnen 5 weken voor het begin van de opleiding/cursus en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, brengt de PDBO Randstad de opdrachtgever € 75,00 administratiekosten in rekening.


Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de PDBO Randstad aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de PDBO Randstad aangegeven. De PDBO Randstad is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Naast deze rente is de opdrachtgever, ingeval van niet tijdige betaling, administratiekosten verschuldigd. Deze bedragen      € 25,00 per factuur.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door de PDBO Randstad uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij de PDBO Randstad, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de PDBO Randstad zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Privacy

Alle informatie die door u wordt verstrekt aan PDBO Randstad zal volgens de wet- en regelgeving vertrouwelijk worden behandeld.