De opleiding tot orthopedagoog-generalist is een competentiegerichte postmasteropleiding als vervolgopleiding voor master (ortho)pedagogen en psychologen. De opleiding is zowel verbredend als verdiepend en is gericht op de orthopedagogische en/of klinische werkzaamheden op diverse werkterreinen zoals genoemd onder paragraaf 1.3 en op de competentiegebieden opgenomen in paragraaf 3.4. Daarnaast is de opleiding gericht op de ontwikkeling van de orthopedagoog-generalist als professional in een organisatie. De opleiding omvat orthopedagogische diagnostiek ten aanzien van de zorgvrager en zijn opvoedings- en ontwikkelingscontext en het toepassen van orthopedagogische behandelingsmethoden en begeleiding ten aanzien van kinderen en jeugdigen en diegenen die betrokken zijn bij hun opvoeding en ontwikkeling en volwassenen met een orthopedagogische zorgvraag.

De opleiding bestaat uit ten minste 3600 uren, die als volgt zijn verdeeld:

  • 810 uren theoretisch en praktisch onderwijs op het gebied van de orthopedagogiek;
  • 2790 uren werkervaring op het gebied van de orthopedagogiek.

In de opleiding ligt een sterke nadruk op de integratie van cursorisch onderwijs, praktijkervaringen, recente wetenschappelijke inzichten en supervisie. Aangezien de opleiding opleidt tot een BIG-erkend basisberoep bieden het Besluit OG d.d. 17-10-2019 en de landelijke richtlijnen borging voor de kwaliteit van de opleiding.

De aansluiting tussen het praktijk- en cursorisch onderwijs is zo optimaal mogelijk ingericht om het leren te optimaliseren. Vanwege de dualiteit van de opleiding wordt het theoretische deel van de opleiding direct in de praktijk geplaatst en toegepast waardoor praktische vaardigheden dagelijks geoefend kunnen worden. De werkervaring die opgedaan wordt, komt terug in de werkbegeleiding, supervisie en in werkvormen van de opleiding. Hierbij is de reflectie van de opleidingsdeelnemer op het eigen handelen een essentieel onderdeel. Leren en werken vormen hierdoor in een duale opleiding daadwerkelijk één geheel.

In het theoretisch deel van de opleiding wordt gebruik gemaakt van maximaal leerrendement door afwisseling in diverse onderwijsvormen, variëteit in werkvormen en toetsing en voldoende ruimte voor reflectie en feedback. Het praktijkdeel van de opleiding is voldoende breed qua cliënt populatie- en problematiek om te borgen dat de opleidingsdeelnemer wordt opgeleid voor de volledige zorgbreedte.

De opleidingsdeelnemer wordt opgeleid tot een competente en zelfbewuste orthopedagoog-generalist, die kritisch kan reflecteren op ontwikkelingen binnen het werkveld en die in de dynamische praktijk kan verbinden en innoveren.

 

Werkervaring
Het praktijkdeel van de opleiding, de werkervaring, heeft een totale omvang van 2790 uur (inclusief praktijk- en werkbegeleiding) en vindt plaats bij een door de hoofdopleider erkende praktijkopleidingsinstelling. Het praktijkdeel bestaat voor het grootste deel uit praktijkuren die besteed worden aan orthopedagogische diagnostiek, behandeling/begeleiding en indicatiestelling. Van het totaal aantal uren dient minimaal tien procent te worden besteed aan overige taken als bijvoorbeeld beleid, onderwijs en voorlichting.

Praktijkinstellingen binnen alle domeinen van de orthopedagoog-generalist (zie hoofdstuk 1.3) kunnen zich aanmelden bij één van de opleidingsinstellingen om erkend te worden als praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot orthopedagoog-generalist. De praktijkinstelling mag opleiden indien zij voldoet aan de landelijk opgestelde richtlijnen[1].

Een praktijkopleidingsinstelling wordt in het kader van erkenning (periodiek) gevisiteerd door een visitatiecommissie onder voorzitterschap van de hoofdopleider. Deze bepaalt of de instelling aan de landelijk vastgestelde richtlijnen voldoet en als opleidingsplek erkend kan worden of blijven.

De werkervaring binnen de praktijkopleidingsinstelling is gespreid over ten minste twee jaren en maximaal vier jaren en wordt in elk geval opgedaan met de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van orthopedagogische behandelings- en begeleidingsmethoden in opvoedings- en ontwikkelsituaties en in afhankelijkheidsrelaties.

Na toelating tot de opleiding is de opleidingsdeelnemer  aangesteld als werknemer bij een door de hoofdopleider erkende praktijkopleidingsinstelling. In die hoedanigheid verricht de opleidingsdeelnemer werkzaamheden die kenmerkend zijn voor de beroepsgroep van orthopedagogen-generalist onder verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde werkbegeleider (zie paragraaf 2.5.3).

In het praktijkdeel staat het leren en werken in de praktijk en de reflectie daarop centraal. De opleidingsdeelnemer is in opleiding in de praktijk en ontvangt in deze setting praktijkonderwijs in de vorm van het oefenen met (nieuwe) vaardigheden, toepassen van kennis en reflectie op het eigen handelen. De feedback ontvangt de opleidingsdeelnemer van professionals te weten de praktijkopleider en de werkbegeleider,  én van de supervisor. De evaluatie en beoordeling van de praktijkopleiding vinden plaats in de praktijkopleidingsinstelling onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider, die hiervoor gemandateerd is door de hoofdopleider. De uiteindelijke beoordeling ligt bij de hoofdopleider.

De praktijkervaring wordt opgedaan bij de erkende praktijkopleidingsinstelling in een periode van twee tot maximaal vier jaar. Bij de fulltime variant werken deelnemers gedurende twee jaar vier dagen / 32 uur per week. Bij de parttime variant werken zij naar verhouding maar met een minimum van 16 uur per week.

Naast de dagelijkse praktijkwerkzaamheden is er tijd voor studie, reflectie en het maken van verslagen. De werkervaring wordt opgedaan aan de hand van een bij de start van de opleiding gemaakt individueel opleidingsplan onder begeleiding van het begeleidingsteam (praktijkopleider, werkbegeleider, supervisor). In het individueel opleidingsplan staan de werkzaamheden en leerdoelen beschreven. Zie verder hoofdstuk 2.5.

[2] Zie document Taken en verantwoordelijkheden in de opleiding tot og vastgesteld werkbegeleider, supervisor). In het individueel opleidingsplan staan de werkzaamheden en leerdoelen beschreven. Zie verder hoofdstuk 2.5.

Kosten
De kosten voor de tweejarige opleiding bedragen € 17.200* exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.000). Bij deze opleidingen krijgt de deelnemer een iPad aangeboden, mede ter ondersteuning van e-learning.

De kosten voor de opleiding met verruimde vrijstelling bedragen € 15.000* exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.000). Bij deze opleidingen krijgt de deelnemer een iPad aangeboden, mede ter ondersteuning van e-learning.

*) Prijswijzigingen voorbehouden