De PDBO Randstad doet haar uiterste best om zorgvuldig om te gaan met uw belangen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de gang van zaken bij de PDBO-Randstad. Als dat zo is, dan horen we dat graag van u. Iedere opleidingsgroep kent een jaargroepvertegenwoordiger. De jaargroepvertegenwoordiger is een deelnemer die door de jaargroep wordt gekozen om hen te vertegenwoordigen. Hij/zij onderhoudt namens zijn/haar jaargroep het contact met de opleidingsverantwoordelijken betreffende groepsaangelegenheden en opleidingszaken, in het bijzonder het (cursorisch) onderwijs. De jaargroepvertegenwoordiger heeft een signaalfunctie en kan namens de groep in overleg treden met de opleidingsverantwoordelijken bij vragen, klachten en/of opmerkingen. De opleidingsverantwoordelijken zullen de jaargroepvertegenwoordiger als eerste benaderen indien er zaken zijn die de groep betreffen. De jaargroepvertegenwoordiger wordt uitgenodigd zitting te nemen in de opleidingscommissie, die twee à drie maal per jaar plaatsvindt.

Als de klachten van meer persoonlijke aard zijn dan kan de de opleideling het beste daar eerst met de betrokken docent of supervisor over praten. Vindt zij/hij het moeilijk om met hem/haar de klacht te bespreken of lukt het niet om op die manier een oplossing te vinden, dan kan de klacht schriftelijk voorgelegd worden aan de directeur van de opleiding. U kunt hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier. Deze zal dan contact opnemen om een afspraak te maken om de situatie te bespreken.

Dit formulier wordt ontvangen door:

PDBO Randstad
Mw. dr. K. van de Vijfeijken, directeur
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Hoeveel tijd heeft u om uw klacht in te dienen?
U hebt twaalf maanden de tijd om uw klacht in te dienen. Deze twaalf maanden gaan in op het moment dat uw klacht ontstaat.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Van iedere klacht wordt de directiesecretaris (mw. C. van der Poel) op de hoogte gesteld.

De directiesecretaris:

 • verstuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld
 • vraagt om meer informatie bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken
 • vraagt u eventueel om meer informatie
 • draagt de klacht over aan de directeur

De vertegenwoordiger van het bestuur:

 • beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten
 • neemt een definitief standpunt in
 • informeert u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom zij tot dit standpunt komt

De directiesecretaris:

 • zorgt voor een correcte registratie van in de klachtenadministratie


Wat registreren wij van uw klacht?

De directiesecretaris houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw klacht
 • een nadere omschrijving van uw klacht
 • de indieningdatum van uw klacht
 • de naam van de directiesecretaris
 • de opleiding, cursus of training
 • de gevoerde correspondentie over de klacht
 • de status van de klacht (in behandeling / afgehandeld)
 • de datum en wijze van afhandeling van de klacht
 • de eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond)

De administratie van uw klacht wordt tot twee jaar na afhandeling door de directiesecretaris bewaard. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?
Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKO) waar het bestuur van de PDBO Randstad bij aangesloten is. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs nemen u klacht vervolgens in behandeling.

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc/procedure 

De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.